นักเรียนงงเกณฑ์คะแนนพอร์ตไม่ชัดเจน บ.ก.เว็บเด็กดีห่วง 1 คน 1 สิทธิ์ไม่จริง ระบุเกณฑ์การพิจารณาขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย ยืนยัน ‘TCAS’ 1 คน 1 สิทธิ์

Page 3 of 3

© 2017 COCONEWS JR13