หลายหน่วยงานมหาวิทยาลัยบูรพาผุดอีเว้นท์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปลูกฝังค่านิยมการดูแลรักษาสุขภาพ ส่งเสริมนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

 

จากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ พบว่า ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดอีเว้นท์ส่งเสริมสุขภาพ 4 งาน ได้แก่  FSS Fitness Center จัดโดยศูนย์วิสาหกิจกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิค จัดโดยกองกิจการนิสิต  กิจกรรมสุขภาพดีมีขายที่นี่ เอาเหงื่อของคุณมาแลกสุขภาพดี “ยืดเส้น ยืดสาย ใจกายแข็งแรง” จัดโดยนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ และกิจกรรมรำมวยเต้าเต๋อซิ่นซี ณ สถาบันขงจื่อ

ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบ FSS Fitness Center กล่าวว่า จุดประสงค์เพื่อให้บริการ และฝึกประสบการณ์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทาง FSS Fitness Center จะมีห้องฟิตเนสกับห้องเต้นแอโรบิค การเต้นแอโรบิคได้รับผลตอบรับมากที่สุด โดยมีจุดเด่นคือการนำเอาความทันสมัยของเพลงและท่าเต้นที่เป็นรูปแบบเข้าด้วยกัน และในอนาคตยังมีนโยบายที่จะขยายคลาสเต้นแอโรบิคเป็น 2 คลาส ส่วนห้องฟิตเนสยังขาดเทรนเนอร์ จึงพยายามปรับโครงสร้างโดยเทรนเนอร์ส่วนใหญ่จะมาจากนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในเบื้องต้นทางคณะได้พยายามฝึกประสบการณ์ของนิสิตให้พร้อมสำหรับนำมาให้บริการแก่ผู้ใช้ FSS fitness center

ภาพคลาสเต้นแอโรบิค

ดร.ฉัตรกมล กล่าวต่อว่า แผนงานในอนาคตของศูนย์วิสาหกิจกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คือ จะเพิ่มอุปกรณ์ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ FSS Fitness Center ให้มากขึ้น  เพราะตอนนี้ยังมีพื้นที่ว่างอยู่  รวมถึงการเทรนแบบฟรีสไตล์ คือ การรวมเป็นกลุ่ม 4 - 5 คน มีเทรนเนอร์พาออกกำลังกาย โดย FSS Fitness Center เป็นจุดหนึ่งที่อยากให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ฝึกประสบการณ์ ในขณะเดียวกันก็เป็นการตอบโจทย์นิสิตที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย

นายมานพ น้ำทรัพย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิค กล่าวว่า  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นิสิตและบุคลากรอาจารย์ได้ออกกำลังกาย เลือกกิจกรรมเป็นการเต้นแอโรบิค ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้สูงอายุสามารถเต้นตามได้ง่าย เมื่อก่อนมีโยคะแต่ผู้สูงอายุจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก จึงเหลือแค่เต้นแอโรบิค ให้เข้าถึงคนทุกวัย

นางสาวนรีกานต์ บูรพา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้จัดทำโครงการ “ยืดเส้น ยืดสาย ใจกายแข็งแรง” กล่าวว่าโครงการนี้จัดทำเพื่อให้บุคลากร นิสิตและประชาชนใกล้เคียงมาร่วมกันออกกำลังกาย มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย สร้างมิตรภาพ ความสนุกสนานและความสามัคคี ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด (Therapeutic exercise) ที่เลือกกิจกรรม โยคะ พิลาทิส บาสโลป ชี่กงและรำไม้พลอง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียนและนำมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพคลาสโยคะ

นางสาวนรีกานต์ กล่าวต่อว่า  วิชาชีพกายภาพบำบัดนั้น เริ่มเป็นที่แพร่หลายในสังคมปัจจุบัน นอกจากจะมีหน้าที่ในการบำบัด รักษา สุขภาพของประชาชนแล้ว อีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญ คือ การป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่ประชาชนจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม

รศ.ดร กุหลาบ รัตนสัจธรรม ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า จุดประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมรำมวยเต้าเต๋อซิ่นซี คืออยากให้ทุกคนออกมาออกกำลังกาย แต่การรำมวยเต้าเต๋อนั้นแตกต่างจากการออกกำลังกายแบบอื่นตรงที่ มีการบริหารสติปัญญาด้วยดนตรีผ่อนคลายช่วยลดความเครียดของผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งร่างกายแข็งแรง และ สุขภาพจิตที่ดี

ภาพการรำมวยเต้าเต๋อซิ่นซี

นางสาวนิรชา จันทร นิสิตชั้นปีที่ 1 เอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า มาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่จัดโดยกองกิจการนิสิต เพราะตนเป็นคนชอบออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคอยู่แล้ว อีกทั้งเวลาในการเข้าร่วมยังมีความเหมาะสมและยังเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของคนที่รักสุขภาพได้

ภาพอินโฟกราฟฟิก อีเว้นท์ออกกำลังกายใน ม.บูรพา

© 2017 COCONEWS JR13