นิสิต ม.บูรพาชี้ ประเมินอาจารย์ไร้ผล ละเลยข้อเสนอไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ คณบดีแจงประเมินอาจารย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิสิตเพียงอย่างเดียว

 

มหาวิทยาลัยบูรพามีการกำหนดให้นิสิตประเมินอาจารย์ และการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ว่าดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และสามารถตรวจสอบได้ตามมาตรา 26 และมาตรา 32 แห่งราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวปวีณา ชูศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การประเมินอาจารย์ไม่ค่อยมีผลกับตนมากนัก ประเมินไปเพื่อให้เกรดออกเท่านั้น ตนเคยเขียนข้อเสนอแนะลงไปเมื่อเจออาจารย์ที่แย่หรือสอนไม่ค่อยเข้าใจ แต่ตัวอาจารย์เองก็ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข

นางสาวอมรรัตน์ มะปะเท นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การประเมินมีประโยชน์ต่อตนมาก บางครั้งในคาบเรียนอาจไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็นของตนเองมากนัก แต่พอมีการประเมินทำให้ได้เขียนสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนลงไป ซึ่งตนเคยเขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิชาเรียนที่มีเนื้อหาน้อยเกินไป ต่อมาอาจารย์จึงปรับปรุง และถามนิสิตในชั้นเรียนว่าต้องการเนื้อหาประมาณไหน นอกจากนี้ยังมีการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมด้วย

นายอุทัย หวังพัชรพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า เมื่อมีการประเมิน ตนได้ทราบผลทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือการพัฒนารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) โดยการประเมินมีประโยชน์มากสำหรับตนและอาจารย์ท่านอื่น เพราะทำให้ทราบความคิดเห็นของเด็กและนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน

ด้านดร. สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์นิสิตประเมินอาจารย์ต่ำเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทางภาคจะต้องมีการพิจารณาร่วมกัน การประเมินอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่จะตัดสินอาจารย์ท่านนั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น พิจารณาจากสัญญาการว่าจ้าง และข้อตกลงการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปด้วย

 ดร. สกฤติ กล่าวต่ออีกว่า กรณีอาจารย์พิเศษ ทางคณะต้องทบทวนว่าควรเชิญอาจารย์ท่านอื่นมาสอนแทนหรือไม่ เพราะมีอาจารย์บางท่านที่ได้รับการประเมินมาว่าสั่งงานมาก อีกทั้งยังให้นำเสนองานบ่อย ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พูดได้ยากว่าดีหรือไม่ดี หัวหน้าภาคเป็นเพียงผู้กลั่นกรองเบื้องต้นเท่านั้น การจะตัดสินใจว่าเชิญอาจารย์ท่านนั้นออกหรือไม่ อำนาจอยู่ที่คณบดี

ด้านดร.เล็ก วันทา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่า ทุกครั้งอาจารย์ผู้สอนจะอ่านผลประเมิน แล้วนำมาปรึกษากัน เพื่อดูว่าผลนั้นจริงหรือไม่ และปรับเปลี่ยนวิธีสอน โดยการประเมินต่ำมีหลายสาเหตุ ดูจากผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการสังคม เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนอย่างเดียว ในขั้นต่ำถ้าผลประเมินไม่ถึงเกณฑ์ ก็จะไม่มีการเพิ่มเงินเดือน

รศ. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า จะมีการพิจารณาความสามารถของอาจารย์ท่านนั้นว่าเป็นอย่างไร หัวหน้าภาคจะพิจารณาและแจ้งให้ตัวอาจารย์ทราบเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยในการปฏิบัติงานจะเเบ่งออกเป็นภาระงาน 70% และความสามารถในการทำงาน 30% ซึ่งเป็นผลกับการขึ้นเงินเดือน หากเงินเดือนไม่ขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาสองปี ทางมหาวิทยาลัยจะทำการยกเลิกสัญญา ส่วนเรื่องการปลดออก ต้องดูว่าทำผิดระเบียบผิดวินัยหรือไม่ รวมถึงพิจารณาปัจจัยอื่นควบคู่ไปด้วย กรณีอาจารย์ประจำ ผลประเมินของนิสิตเป็นส่วนสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งสำหรับตัวอาจารย์

© 2017 COCONEWS JR13