นักวิชาการคณะดนตรีการแสดง แจง วิชาเลือกเสรีมีให้ดูบนเว็บ เหตุนิสิตยันไม่ทราบข้อมูล ทราบจากรุ่นพี่ไร้การแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยบูรพา

 

วิชาเสรีเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่เปิดกว้างให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาได้เลือกเรียนตามความสนใจที่ตนถนัด แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคือ นิสิตไม่ทราบถึงรหัสและรายชื่อวิชาที่เปิดให้เลือกลงทะเบียน ด้านอาจารย์ที่เปิดสอนวิชาเสรีต่างบอกว่าตัวอาจารย์เองก็ไม่ทราบจำนวนนิสิตที่ต้องการลงทะเบียนเรียนวิชาของตน จึงไม่รู้ว่าหากเปิดสอนไปจะมีนิสิตมาลงทะเบียนเรียนหรือไม่

นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม นักวิชาการศึกษา ฝ่ายงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่า ด้านการเปิดหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของกองทะเบียนในการแจ้งให้นิสิตทราบ นอกเหนือจากหลักสูตรที่นิสิตแต่ละคณะสาขาต้องเรียน วิชาอื่น ๆ นับเป็นวิชาเสรีได้หมด แต่ปัญหาหลักคือ นิสิตไม่ทราบข้อมูลที่ตนสามารถลงได้ ทำให้การแนะนำจากรุ่นพี่หรือการบอกต่อจากกลุ่มเพื่อนกลายเป็นตัวเลือกในการลงวิชาเสรีนั้น ๆ

นางสาวณัฐกานต์ กล่าวต่อว่า เมื่อจำนวนนิสิตส่วนใหญ่เลือกลงวิชาเสรีจากคำแนะนำที่ได้รับมา วิชาเสรีนั้นก็จะมีจำนวนนิสิตลงเรียนกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งอาจารย์ประจำวิชาเสรีไม่สามารถเปิดสอนได้ เนื่องจากไม่สามารถรองรับนิสิตได้ทั้งหมด เพราะอาจารย์ที่สอนมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการลงเรียนวิชาเสรี นิสิตสามารถติดต่อจากห้องภาคประจำคณะที่เรียนหรือติดต่อทางกองทะเบียนเพื่อรับทราบข้อมูลได้

นายกฤษณะ สโมสร นักวิชาการศึกษาคณะดนตรีและการแสดง เผยว่า รายละเอียดรหัสวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะดนตรีและการแสดงจะประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง อีกทั้ง ยังแจ้งรายละเอียดบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรวมถึงเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (Reg) แต่โดยส่วนมาก นิสิตจะรู้อยู่แล้วว่าอยากเรียนวิชาใดและค้นหารายละเอียดวิชาจากเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

นายกฤษณะ กล่าวต่อว่า นิสิตทุกคณะต้องเรียนวิชาเลือกเสรีให้ครบ 6 หน่วยกิต เนื่องจากสำนักงานกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้กำหนด ที่ผ่านมา ทางคณะไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเรียน แต่จะพบกรณีที่นิสิตลงเรียนจำนวนมาก ต้องมีการกระจายกลุ่มเพื่อรองรับนิสิตให้เพียงพอ หรืออีกกรณีคือ หากนิสิตจากคณะใดคณะหนึ่งรวมกลุ่มมาขอเปิดกลุ่มเรียน ทางอาจารย์สามารถอนุมัติและทำการเรียนการสอนได้

นางสาวธนัญชาดา แย้มศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า เมื่อมีการลงทะเบียนเรียนเสรี ตนไม่ทราบว่าสามารถเรียนวิชาใดได้บ้าง อาศัยข้อมูลจากรุ่นพี่และการเรียนตามกลุ่มเพื่อน บางครั้งเมื่อลงเรียนไปแล้วจึงมาทราบว่าวิชาที่ตนสนใจก็สามารถลงเรียนได้ แต่เนื่องจากไม่รู้รหัสรายวิชานั้น ๆ มาก่อนจึงทำให้พลาดโอกาสไป

ด้านนางสาวนลัทพร ตรองอุดมสกุล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ส่วนใหญ่ตนจะรู้รายระเอียดและรหัสวิชาของวิชาเสรีจากกลุ่มเพื่อนมาบอกต่อ แต่บางครั้งตนก็ค้นหารหัสวิชาจากในระบบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย (Reg)

“ส่วนตัวคิดว่าวิชาเสรีมีวิชาให้เลือกในการลงทะเบียนเรียนน้อยจึงทำให้ไม่ได้ลงเรียนในวิชาที่สนใจ และอาจเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้รายละเอียดของรายวิชา จึงคิดว่าทางมหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนกว่านี้ เพราะมีนิสิตเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ทราบข้อมูลจากระบบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา”

© 2017 COCONEWS JR13