อัตราเด็กเกิดลดลง กระทบต่อการศึกษาเป็นเหตุทำนิสิตลดฮวบ คณบดีคณะมนุษยฯ แจงหลายโครงการของมหาวิทยาลัยต้องหยุดชะงักเพราะรายได้ไม่เพียงพอ

 

จากการตรวจสอบข้อมูลสถิติจำนวนนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี2556-2560 พบว่า มีจำนวนนิสิตลดลงเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 มีจำนวนนิสิต ทั้งหมด 11,907คนปี 2557 มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 12,297 คนปี 2558 มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 10,088คนปี2559 มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 10,918 คน และปี 2560 มีจำนวนนิสิตทั้งหมด  6,728คนจากข้อมูลสถิติพบว่า ปี 2560 มีจำนวนนิสิตปริญญาตรีลดลงจากปีก่อนๆเป็นจำนวนมาก

ขณะที่ข้อมูลการจำแนกจำนวนนิสิตในแต่ละคณะ ของมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า มี 4 คณะ ที่มีจำนวนนิสิตลดลงมากสุด คือ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ คณะศิลปกรรมศาสตร์

จากเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตโดยเริ่มย้อนหลังตั้งแต่ปี 2538 ถึงปี 2541พบว่าข้อมูลอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทย ซึ่งเป็นปีที่อยู่ในช่วงการลดลงของจำนวนนิสิตในปัจจุบัน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 พบว่า มีจำนวนอัตราการเกิด928,956 คน ปีพ.ศ. 2539 มีจำนวนอัตราการเกิด983,395 คนปี พ.ศ. 2540 มีจำนวนอัตราการเกิด880,028 คน ปี พ.ศ. 2541 มีจำนวนอัตราการเกิด862,260คน และปี พ.ศ. 2542 มีจำนวนอัตราการเกิด774,349 คน ในข้อมูลจำนวนอัตราการเกิดพบว่าในปี พ.ศ.2542 มีประชากรลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้อัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลให้จำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาในปีการศึกษา 2560 ลดลง

ผศ.ดร. บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากล่าวว่ามหาวิทยาลัยบูรพาได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งเพราะไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักที่จำนวนลดลงไม่ใช่เพราะไม่มีเด็กมาสมัครอย่างเช่นหลายคณะต้องการรับเด็กแค่จำนวน40คน แต่รอบสุดท้ายมีเด็กมาสมัคร100คนซึ่งเกินจำนวนที่ต้องการรับเข้ามาพอจำนวนนิสิตลดลงผลกระทบจึงมีทั้งบวกทั้งลบเช่นค่าน้ำค่าไฟ และรายจ่ายก็น้อยลงเช่นกัน

ผศ.ดร. บุญรอด กล่าวต่ออีกว่า เมื่อจำนวนนิสิตลดลง นอกจากส่งผลกระทบเรื่องเงินยังส่งผลไปถึงเรื่องอื่นด้วยอาทิการมีนโยบายจะซ่อมแซมตึกเรียนทาสีและการปรับปรุงในจุดต่างๆของคณะต้องหยุดชะงักไว้ก่อนหรือเมื่อก่อนทางคณะจะให้ทุนกับสโมสรนิสิตของคณะไปร่วมกับองค์การนิสิตของมหาวิทยาลัยเพื่อไปสัมมนาในต่างประเทศแต่ในปัจจุบันไม่มีทุนนี้แล้วเพราะรายได้ลดลง

“ปัจจัยทางสังคมมีส่วนทำให้จำนวนนิสิตลดลงโอกาสทางการศึกษาของเด็กในเมืองกับเด็กต่างจังหวัดก็ต่างกันอีกทั้งฐานะทางการเงินของครอบครัวในปัจจุบันก็มีจำนวนมากที่ไม่มีเงินในด้านการส่งเสียบุตรเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย”ผศ.ดร. บุญรอดกล่าว

ด้าน รศ. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่า ปัจจุบันมีเด็กเกิดประมาณ 500,000 คน ซึ่งลดลงจากเมื่อก่อนมาก ในอนาคตไม่รู้ว่าจะมีจำนวนเด็กที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด อัตราการเกิดของเด็กคงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จำนวนนิสิตลดลง

รศ. เทพศักดิ์  กล่าวอีกว่า ผลกระทบที่ตามมาคือ ปัญหาเรื่องรายได้ที่ไม่เพียงพอต้องนำเงินสะสมของทางมหาวิทยาลัยเข้าบริหารจัดการในแต่ละคณะ ขณะนี้ทุกคณะต้องหาเงินเองและต้องประหยัดซึ่งไม่เหมือนแต่ก่อน ถ้ามีเงินจากส่วนกลางการบริหารจัดการเงินภายในคณะจะง่ายขึ้น

 

© 2017 COCONEWS JR13