โบราณสถานในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว และอยุธยา รอการบูรณะ ด้านกรมศิลป์แจง งบไม่เพียงพอต่อการบูรณะพร้อมกันทั่วประเทศ แนะจัดสรรงบชุมชนหากเร่งบูรณะ นักโบราณชี้มีเกณฑ์การคัดเลือกการบูรณะชัดเจน

จากประกาศกรมศิลปากร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 มีโบราณสถานและอุทยานที่อยู่ในระหว่างการบูรณะ และรอการซ่อมแซมในภาคจังหวัดของภาคตะวันออกทั้งหมด 89 แห่ง (ดูจากตาราง) โดยมีงบประมาณในการบูรณะ การซ่อมแซมทั้งหมด 160,349,000 บาท

เมธาดล วิจักขณะ ผู้อำนวยการสำนักกรมศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กล่าวว่า ปีนี้ มีการปรับปรุงโบราณสถานสระมรกต และนิทรรศการถาวร จังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของจังหวัดชลบุรี มีการบูรณะและปรับปรุงโบราณสถาน คือ พระจุฑาธุชราชฐาน และวัดอ่างศิลา ซึ่งในส่วนของวัดอ่างศิลาจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของอุโบสถ และในการจัดทำการบูรณะนั้นจะมีการวางงบประมาณไว้ก่อนล่วงหน้า แต่ถ้าบูรณะแล้วงบประมาณไม่เพียงพอก็จะมีการของบประมาณเพิ่มโดยจะร่วมมือกับตำบลหรือเทศบาลนั้น ๆ

            อิสราวรรณ อยู่ป้อม นักโบราณคดีปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยโบราณคดี กรมศิลปากร กล่าวว่า ขั้นตอนในการบูรณะโบราณสถานนั้นมีเบื้องต้น คือ ทำการศึกษาเอกสาร สำรวจสภาพโบราณสถาน ศึกษาทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ ขุดแต่ง ประเมินสภาพความเสียหายของโบราณสถาน วางแผนการอนุรักษ์ และทำการติดตามประเมินผล ซึ่งก่อนที่จะขุดต้องสำรวจให้ครบทุกด้าน ต้องหาประวัติความเป็นมาของโบราณสถานนั้น ๆ ข้อมูลทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ ต้องมีการทำผังบันทึก แผนผังของโบราณสถานนั้น ๆ เอาไว้ จากนั้นจึงจะขุดตรวจพิสูจน์เพื่อเปิดพื้นที่ เมื่อได้ข้อมูลและเห็นสภาพของโบราณสถานโดยรวมแล้วจะมีการคุยกับหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อวางแผนดำเนินการ

            อิสราวรรณ กล่าวอีกว่า ปกติการบูรณะโบราณสถานแต่ละแห่งจะไม่ได้งบมาทีเดียว แต่จะแบ่งเป็นงวดงาน ทุกครั้งที่ได้งบมาทางกรมศิลปากรก็จะต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่มีการทิ้งงานเอาไว้ แต่เนื่องจากกรมศิลปากรนั้นจะต้องดูแลทั้งประเทศ จึงไม่สามารถบูรณะโบราณสถานทีเดียวทั้งประเทศได้ กรมศิลปากรจึงมีเกณฑ์ในการคัดเลือกบูรณะโบราณสถาน โดยเลือกส่วนที่จำเป็นที่สุด หรือเสียหายมากที่สุดทำการบูรณะก่อน หากมองแล้วยังไม่มีความจำเป็นต้องบูรณะก็จะชะลอไปก่อน

นักโบราณคดีปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยโบราณคดี กรมศิลปากร กล่าวว่า แต่ถ้าโบราณสถานนั้นอยู่ในพื้นที่ชุมชนแล้วมีเงินจากอบต. หรืออำเภอต่าง ๆ มาสนับสนุนการบูรณะโบราณสถานในชุมชนนั้น ๆ ทางกรมศิลปากรก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลในการบูรณะ ซึ่งกรมศิลปากรและทางชุมชนจะมีการพิจารณาร่วมกันทั้งการเก็บข้อมูล ทำแบบก่อนซ่อมและแบบหลังซ่อม ขั้นตอนการสร้างงาน ส่วนการจ้างบริษัทเข้ามาบูรณะจะมีบริษัทเอกชนเข้ามาดูแล แต่จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรเข้ามาดูแลตรวจสอบ ต้องยอมรับว่ามีงบเพียงพอแค่โบราณสถานที่จะบูรณะ แต่ไม่พอที่จะบูรณะโบราณสถานพร้อมกันของทั้งประเทศ

นักโบราณคดี กล่าวต่อไปว่า ทุกโครงการต้องมีการเขียนโครงการส่งมาล่วงหน้าเพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณ ส่วนใหญ่แล้วเมื่อส่งโครงการมาแล้วอาจจะไม่ได้งบในปีนั้น แต่อาจจะได้งบในปีต่อ ๆ ไป ส่วนเรื่องการบูรณะโบราณสถานที่แตกต่างจากเดิมนั้นมีหลายสาเหตุ ในเรื่องของสียอมรับว่าต่างจากเดิม เช่น สีต้องมีคราบและเสื่อมโทรมตามปกติแม้จะใช้วัสดุคล้ายกับของเดิมแล้วก็ตาม ส่วนเรื่องรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมเป็นเพราะฝีมือช่างสมัยก่อนและช่างสมัยนี้เทียบฝีมือกันไม่ได้

© 2017 COCONEWS JR13