Home>infographic>จุดบริการ WIFI ในมหาวิทยาลัยบูรพา
infographic

จุดบริการ WIFI ในมหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่สำคัญในการใช้ศึกษา หาความรู้ทางมหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้มีการบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อให้นิสิตภายในมหาวิทยาลัยสามารถใช้เพื่อการศึกษาต่างๆ โดยใช้ User account ของตนเป็นรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้

โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการติดตั้งจุดปล่อยสัญญาณไวไฟตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ดังนี้

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 3 จุด, สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 จุด, วัดแม่พระเมืองลูร์ด จำนวน 2 จุด, สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 จุด, หอประชุมธำรง บัวศรี จำนวน 17 จุด, อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 15 จุด, อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา K-A, K-B, K-C จำนวน 22 จุด, หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 จุด, ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง จำนวน 3 จุด, หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 6 จุด, กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 5 จุด, ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2 จุด, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 จุด, ธนาคารไทยพาณิชย์ : มหาวิทยาลัยบูรพา โภชนาคารใหญ่ จำนวน 4 จุด, หอพักภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 6 จุด, ศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 จุด

และตามคณะต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 จุด, คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 4 จุด, คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 8 จุด, คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 จุด, วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 จุด, ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 จุด, คณะโลจิสติกส์ จำนวน 2 จุด, คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 จุด, คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 4 จุด, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 จุด, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 จุด, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 3 จุด, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จำนวน 1 จุด, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 8 จุด