Home>infographic>อยากได้เกียรตินิยมมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้าง
infographic

อยากได้เกียรตินิยมมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้าง

การสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีถือเป็นสิ่งที่นิสิตทุกคนมุ่งหวัง เพราะการสำเร็จการศึกษานำมาซึ่งโอกาสในหน้าที่การงานที่มากกว่า รวมถึงเป็นความภาคภูมิใจของคนในครอบครัว อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ คือ การได้รับความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ารางวัลเกียรตินิยม สำหรับรางวัลเกียรตินิยมที่เป็นที่ถกเถียงสำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาว่ามีเกณฑ์การได้รับอย่างไร จากประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศที่ 0339/2559 โดยประกาศเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560 ระบุว่า

การสำเร็จการศึกษา จะต้องสอบผ่านรายวิชาครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ได้ระดับค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย และมีระดับความสามารถอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามประกาศของคณะ สำหรับการขอรับปริญญาตรีนั้น ให้นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น ยื่นคำร้องขอรับปริญญาต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา

สำหรับปริญญาตรีเกียรตินิยมนั้นทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ยื่นขอความจำนงรับปริญญาต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาตรีเกียรตินิยมตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 4 ปี 5 ปี หรือ 6 ปี ได้ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ระดับขั้น D+, D, F หรือสัญญาลักษณ์ U ในรายวิชาใด สำหรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 4 ปี 5 ปี หรือ 6 ปี ได้ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ระดับขั้น D+, D, F หรือสัญญาลักษณ์ U ในรายวิชาใด และการให้เหรียญทองในปีแต่ละปีการศึกษา นิสิตผู้ได้รับเหรียญทองจะมีคุณสมบัติ คือ เป็นนิสิตที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสูงสุดในบรรดาผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน