Home>การศึกษา>E-learning ไม่ตอบโจทย์ พบรับจ้างทำแทนว่อนเน็ต
การศึกษา

E-learning ไม่ตอบโจทย์ พบรับจ้างทำแทนว่อนเน็ต

ระบบเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยบูรพา มีการรับจ้างทำแบบทดสอบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผลคะแนนที่ได้ไม่สามารถใช้วัดความรู้ หรือพัฒนาศักยภาพของนิสิตได้จริง อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก เผย เพิ่งรับรู้ปัญหา แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนโดยรวมมากนัก เพราะ E-Learning เป็นเพียงคะแนนส่วนหนึ่งเท่านั้น

ทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ได้ตรวจสอบการทำแบบทดสอบในระบบเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี พบว่า รายวิชาส่วนใหญ่ที่มีการใช้ระบบเรียนออนไลน์เป็นวิชาของภาคภาษาตะวันตก โดยการเข้าสู่ระบบเพื่อทำแบบทดสอบสามารถทำได้ง่าย ก่อให้เกิดธุรกิจรับจ้างทำแบบทดสอบ โดยมีการลงประกาศรับจ้างทำผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเผยแพร่คำตอบอีกด้วย

ศุภกร ปรีชาสถิตย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนรู้จักกับเพื่อนที่จ้างให้ผู้อื่นทำแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ เนื่องจากเพื่อนคนนั้นไม่เก่งวิชาภาษาอังกฤษ โดยเพื่อนของตนจ้างทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านทางทวิตเตอร์ ราคา 10 บาทต่อ 1 แบบทดสอบ

ลัทธพล สุวศิน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนไม่เคยจ้างผู้อื่นทำแบบทดสอบในระบบเรียนออนไลน์ เนื่องจากคิดว่าไม่จำเป็นต้องไปจ้างใครทำ เพราะเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จจะมีคำตอบเฉลยให้ ซึ่งคนที่ทำเสร็จแล้วสามารถจดคำตอบไว้แล้วทำใหม่ได้ เพราะในการทำแบบทดสอบสามารถทำได้ 3 ครั้ง โดยส่วนตัวคิดว่าคะแนนจากการทำแบบทดสอบออนไลน์เป็นเพียงคะแนนช่วย แต่ก็ไม่คิดว่าเป็นการโกงคะแนน เนื่องจากอาจารย์น่าจะรู้เรื่องว่ามีการจ้างทำแบบทดสอบอยู่แล้ว

ทรรศกล ขาวมีศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนเคยเห็นว่ามีนิสิตรับจ้างทำแบบทดสอบในระบบเรียนออนไลน์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ แต่ส่วนตัวคิดว่านิสิตสามารถทำได้ด้วยตนเอง เพราะแบบทดสอบไม่ยากเกินไป แต่อาจมีนิสิตบางส่วนไม่ถนัดทางวิชาภาษาอังกฤษหรือขี้เกียจ จึงไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง ต้องขอคำตอบจากเพื่อนหรือไปจ้างคนอื่นทำแบบทดสอบให้

วีราภรณ์ คามีศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า เรื่องที่นิสิตมีการรับจ้างทำ E-Learning ตนและอาจารย์ในภาควิชาเพิ่งทราบว่ามี ระบบ E-Learning นั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน แต่ถ้านิสิตไปจ้างให้ผู้อื่นทำแสดงว่า ระบบ E-Learning ไม่ตอบโจทย์ และไม่สามารถส่งเสริมด้านการเรียนของเด็กเหล่านั้น สำหรับวิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องยาก เพราะ E-Learning เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน อาจต้องพึ่งพาในเรื่องของศีลธรรมของตัวนิสิต จริง ๆ แล้ว การทำแบบทดสอบไม่ได้ยากมากนัก อยากให้นิสิตทำเอง เพื่อเป็นการฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษ

พนุชดา เจริญชัย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า อาจารย์มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มสอนตั้งแต่ต้นเทอม จะมีการอธิบายสัดส่วนของการให้คะแนนและบอกวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ว่านิสิตควรเข้าไปทำ E-Learning เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนที่เรียนมาและเช็คตัวเองว่าทำได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวผู้เรียนเอง โดยอาจารย์เพิ่งทราบถึงปัญหา แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีการรับจ้างทำ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาอังกฤษ กล่าวต่อว่า คะแนนที่นิสิตได้จากการจ้างทำ E-Learning ไม่ส่งผลต่อการเรียนมากนัก เพราะ คะแนนจาก E-Learning เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคะแนนทั้งหมดเท่านั้น โดยคะแนนส่วนใหญ่จะมาจากการเก็บคะแนนในห้องเรียนและการสอบ ซึ่งมีสัดส่วนเยอะกว่า การที่ระบบ E-Learning ไม่ตอบโจทย์ ทำให้อาจารย์ต้องกลับมาคิดว่ายังควรมีการทำแบบทดสอบในระบบ E-Learning อยู่ไหม

ดร.ณัฐภัทร พัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ควรแก้ที่ตัวระบบตั้งแต่แรก เพราะ E-Learning ไม่เอื้อต่อการตรวจสอบ จุดประสงค์ คือให้นิสิตใช้เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ตัวผู้เรียนไม่ปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงควรมีการปรับรูปแบบของการทำข้อสอบและการทำ E-Learning ทั้งนี้ ในเบื้องต้นตัวนิสิตควรมีความรับผิดชอบในการทำแบบทดสอบด้วยตนเอง