Home>บริหารจัดการ>หอในซบเซา งัดกลยุทธ์เรียกนิสิตเข้าพัก
หอพักมอบู
บริหารจัดการ

หอในซบเซา งัดกลยุทธ์เรียกนิสิตเข้าพัก

กองกิจการนิสิตมีโจทย์ใหญ่ต้องวางแนวทางการปรับตัวของหอพักในมหาวิทยาลัยบูรพาให้สอดคล้องกับจำนวนนิสิตที่เข้าพักหอในลดลง จัดโปรโมชั่นไม่แพ้หอนอก หวังกระตุ้นยอดจองเข้าพักมากขึ้น

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายให้ลดจำนวนนิสิต เพื่อความสอดคล้องกับจำนวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ส่งผลให้หอพักภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ หอพัก 50 ปีเทา – ทอง, หอพักเทา – ทอง 2, หอพักเทา – ทอง 3, หอพักเทา – ทอง 4, ได้รับผลกระทบตามจำนวนนิสิตที่ลดลง

ข้อมูลจากสถิติจำนวนนิสิตที่เข้าพักอาศัยโครงการเทา-ทอง ในช่วงปี 2560 – 2561 พบว่าโครงการหอพักเทา-ทอง สามารถรับนิสิตเข้าพักได้ทั้งสิ้นจำนวน 6,386 คน ในปี 2560 ที่ผ่านมาจำนวนนิสิตที่เข้าพักอาศัยหอพักเทา-ทอง จำนวน 4,483 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 และในปี 2561 จำนวนนิสิตที่เข้าพักอาศัยหอพักเทา-ทอง จำนวน 4,215 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ซึ่งจากสถิติพบว่าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาจำนวนนิสิตที่เข้าพักอาศัยหอพักเทา-ทองลดลงเป็นจำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2

เนตรนภา ชำปฏิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพักเทาทอง 4 กล่าวว่า หลังจากที่มีการปรับลดจำนวนนิสิตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทางหอพักเทาทอง 4 ได้มีการปรึกษาในด้านแผนการปรับตัวกับทางผู้บริหารเรื่องการปรับปรุงศูนย์อาหาร รวมทั้งนโยบายที่เตรียมจะเสนอ เช่น ฟิตเนส ร้านเสริมสวยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิต ตลอดจนเรื่องของกิจกรรมเสริมทักษะและความปลอดภัยมากกว่าหอนอก และมีนโยบายขอความร่วมมือให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าพักหอในมหาวิทยาลัย เพราะนิสิตชั้นปีที่ 1 มีการทำกิจกรรมกับทางคณะค่อนข้างเยอะ และอาจใช้เวลาทำกิจกรรมดึก หอในจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

วัชระ เกตุจีน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพัก 50 ปี กล่าวว่า อีกด้านที่ต้องปรับปรุงคือเรื่องงานบริการ การเข้าถึงนิสิต การให้คำปรึกษา ให้ความรู้นอกจากตำราเรียน สร้างทัศนคติที่ดีต่อตัวหอพัก นโยบายที่หลายฝ่ายร่วมกันคิดต้องนำมาปฏิบัติใช้ได้จริงและยังมีอีกหลายโครงการที่กำลังจะตามมาในอนาคต ทั้งนี้อยู่ในช่วงการดำเนินงานปรึกษาหารือร่วมกันจากหลายฝ่าย

อชิรฌาณ์ อนันตกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพักเทาทอง 3 กล่าวว่า หอพักเทาทอง 3 เป็นหอพักที่มียอดการจองลดลงไม่มากนัก เนื่องจากทางหอพักรับอัตราเฉลี่ยเป็นนิสิตรุ่นพี่มากกว่านิสิตปีหนึ่ง หอพักมีนโยบายหลักในการสร้างความไว้วางใจให้แก่นิสิตและผู้ปกครองในด้านความปลอดภัยและงานบริการที่เข้าถึงตัวนิสิต เน้นระบบรุ่นพี่ให้คำแนะนำรุ่นน้อง ในส่วนของผลกระทบไม่ใช่แค่หอพักในมหาวิทยาลัยเท่านั้น หอพักภายนอกก็ได้รับผลกระทบแต่มีการปรับตัวเป็นกลยุทธ์เชิงรุก ซึ่งทางหอพักในมหาวิทยาลัยมีแผนการตลาดเช่นเดียวกัน อาทิ ตั้งบูธนำเสนอข้อมูลหอพัก แจกใบปลิว รวมถึงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเสริมถึงภาพรวมกลยุทธ์ของหอพักในว่า นโยบายมหาวิทยาลัยเรื่องหอพัก เน้นเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ราคาประหยัด และนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการระดมคิดแผนกลยุทธ์ ให้นิสิตเข้าพักหอในเพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก และ สวัสดิการที่นิสิตหอพักควรจะมี เช่น ฟิตเนส ศูนย์อาหารอาคารโภชนาการ ที่ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะปรับปรุงเพื่อรองรับนิสิต รวมทั้งกิจกรรมเสริมทักษะภายในหอ พี่ติวให้น้อง กิจกรรมธรรมะ รวมถึงการให้ทุนการศึกษาให้แก่นิสิตในหอพักที่เรียนดีแต่ขาดแคลนในแต่ละเทอมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหอพักเรียบร้อยแล้ว

พรนภา ดีนาน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตที่เลือกพักหอในมหาวิทยาลัย กล่าวว่า เลือกพักหอพักในมหาวิทยาลัยเพราะได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ ปัจจัยที่ทำให้เลือกพักหอในเพราะความสะดวกสบายในการเดินทางไปเรียน ค่าใช้จ่ายรวมกันเป็นเทอมไม่ต้องจ่ายแยก

อริสา ตาเมือง นิสิตชั้นปี 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตที่เลือกพักหอนอก กล่าวว่า เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างหอพักนอกกับหอพักในค่าใช้จ่ายเท่ากัน แต่หอพักนอกมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าหอพักภายใน เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น